OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ

ว 25/2553 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(ยกเลิกโดย ว 4/2560)

ที่ นร 1013/ว 25

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 สิงหาคม 2553

เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2. แนวทางการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน สำหรับการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ 8 ของกฎ ก.พ. ข้างต้น สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการ ดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน

1.1 การปฐมนิเทศ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ

1.2 การอบรมสัมมนาร่วมกัน ให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงอาจมอบหมายกรมใดกรมหนึ่งดำเนินการแทนทั้งกระทรวงก็ได้ โดยส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าว

1.3 สำหรับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการทั้งกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน

1.4 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการใหม่ และเคยได้รับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้ว ให้ส่วนราชการใหม่ดำเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการ การปฐมนิเทศและกระบวนการอื่นที่ยังขาดอยู่ ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการตามที่กำหนดข้างต้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี

3. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการประเมินผลการพัฒนาทุกกระบวนการตามแนวทางที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณสำหรับ การพัฒนาอย่างเพียงพอ

อนึ่ง แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวนี้ ให้ใช้สำหรับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ พลเรือนสามัญที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป สำหรับการใดที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดำเนินการอยู่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร. 0 2547 1784, 0 2547 1754

โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783

ว 25/2553 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:35 by puirui