OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ [2018/03/14 16:06]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ [2018/04/04 14:35] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
-====== ว 25/2553 ======+====== ว 25/​2553 ​เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ​======
  
 +<color #​ed1c24>​**(ยกเลิกโดย ว 4/​2560)**</​color>​
 +
 +ที่ นร 1013/ว 25 
 +
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
 +
 +2 สิงหาคม 2553
 +
 +เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
 +ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 +
 +เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)
 +
 +สิ่งที่ส่งมาด้วย ​
 +
 +1. แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 +
 +2. แนวทางการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 +
 +โดยที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
 +ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน สำหรับการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 +
 +เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามข้อ 8 ของกฎ ก.พ. ข้างต้น สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการ
 +ดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังต่อไปนี้
 +
 +1. การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน
 +
 +1.1 การปฐมนิเทศ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ
 +
 +1.2 การอบรมสัมมนาร่วมกัน ให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงอาจมอบหมายกรมใดกรมหนึ่งดำเนินการแทนทั้งกระทรวงก็ได้ โดยส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าว
 +
 +1.3 สำหรับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการทั้งกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน
 +
 +1.4 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการใหม่ และเคยได้รับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้ว ให้ส่วนราชการใหม่ดำเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการ การปฐมนิเทศและกระบวนการอื่นที่ยังขาดอยู่ ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
 +ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 +
 +2. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการตามที่กำหนดข้างต้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
 +
 +3. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการประเมินผลการพัฒนาทุกกระบวนการตามแนวทางที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 +
 +4. เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
 +หน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
 +การพัฒนาอย่างเพียงพอ
 +
 +อนึ่ง แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 +และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวนี้ ให้ใช้สำหรับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ
 +พลเรือนสามัญที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป สำหรับการใดที่อยู่ระหว่าง
 +การดำเนินการก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดำเนินการอยู่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 +
 +โทร. 0 2547 1784, 0 2547 1754
 +
 +โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2553:​w25-2553.pdf |ว 25/2553 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_25_การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการฯ.1521018395.txt.gz · Last modified: 2018/03/14 16:06 by puirui