OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_26_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวงฯ

ว 26/2553 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

ที่ นร 1008/ว 26

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

17 สิงหาคม 2553

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กันยายน 2553

ตามที่ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง โดยยกเลิกคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดว่า “ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี” ทั้งนี้ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวงที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั่้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับต้น รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อยู่ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2553 ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะศึกษาแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับทางก้าวหน้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในสำนักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มีตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น หรือประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ รองรับแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8120, 8133, 8111

โทรสาร 0 2547 1439

ว 26/2553 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_26_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวงฯ.txt · Last modified: 2018/03/20 15:12 by puirui