องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_29_การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการฯ

ว 29/2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชกาารหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

ที่ นร 1012/ว 29

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

7 กันยายน 2553

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชกาารหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

เรียน (เวียนกรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

2. หนังสือสำนักเลขาธิกาารคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 159 ลงวันที่ 3 กันยายน 2544

3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 73 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2545

ด้วยส่วนราชการขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ว่า หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ด้วย จะสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้นได้หรือไม่

ก.พ. ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจเกี่ียวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีที่ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปช่วยราชการ หมายถึง การสั่งในลักษณะยืมตัวไปปฏิบัติงานในส่วนราชการอื่น หรือต่างกรม และกรณีที่ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น หมายถึง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นภายในกรมเดียวกัน

2. กรณีที่ส่วนราชการมีคความจำเป็นและมอบหมายให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นภายในกรมเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการควรพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปฏิบัติราชการอยู่ด้วย เป็นผู้ประเมิืนผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อ 2 (11) ของหนังสือที่อ้างถึง 1

อนึ่ง เพื่อให้การใช้อัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ อ.ก.พ. กระทรวง สามารถพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการนั้น ๆ ให้เหมาะสม แทนการพิจารณาสั่งให้ไปช่วยราชการ หรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่อื่น หากจะสั่งไปช่วยราชการ ควรคำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทร. 0 2547 1831

โทรสาร 0 2547 1868

ว 29/2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชกาารหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_29_การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการฯ.txt · Last modified: 2017/12/04 10:04 by puirui