OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_31_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

ว 31/2553 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

(แก้ไขโดย ว 9/2554)

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

17 กันยายน 2553

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/179 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/199 - 200 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน รวมทั้งบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่ง ของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่ง ของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ หรือคุณวุฒิอยางอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ตามหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น และนำอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้ รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรม และจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ว 31/2553 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_31_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2019/06/18 11:11 by watanyu