OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_34_การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดความรู้ฯ

ว 34/2553 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1008/ว 34

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300

28 กันยายน 2553

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการกำหนดรายละเอียดของ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 และเสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง และ ก.พ. ทราบด้วย นั้น

ด้วยปรากฏว่า มีส่วนราชการหลายแห่งยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังกล่าวได้ ก.พ. จึงมีมติกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการกำหนดรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง และ ก.พ. ทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1979, 0 2547 1394

โทรสาร 0 2547 1437

ว 34/2553 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_34_การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดความรู้ฯ.txt · Last modified: 2018/03/15 14:42 by puirui