OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_37_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ

ว 37/2553 เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1006/ว 37

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

29 กันยายน 2553

เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2. ตัวอย่างหนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการการเมืองข้าราชการวิสามัญหรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้วถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และให้ได้รับเงินเดือนไว้ ดังต่อไปนี้

1. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับ

1.1 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอบรรจุกลับเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้รับราชการในส่วนราชการนั้น

1.2 การบรรจุกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดผู้ขอบรรจุกลับต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด และ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36

1.3 ตำแหน่งที่จะบรรจุกลับต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและมิใช่เป็นตำแหน่งที่สงวนไว้ เช่น เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ผู้ไปรับราชการทหารหรือผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น

1.4 ให้ผู้ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ยื่นคำขอพร้อมประวัติการรับราชการและประวัติการทำงานทุกแห่ง ตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

1.5 ให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวัติการรับราชการ และประวัติการทำงานโดยสอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา

1.6 ให้บรรจุกลับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท และระดับที่เทียบได้ หรือระดับที่ต่ำกว่าที่เทียบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 ก็ได้ หากจะบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทและระดับใด ผู้นั้นจะต้องเคยดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. เทียบเป็นตำแหน่งประเภทและระดับนั้นตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการบรรจุกลับนี้โดยอนุโลม

1.7 การบรรจุกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หากผู้ขอบรรจุกลับเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งมาก่อน และก่อนออกจากราชการได้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญา ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาดังกล่าว โดยผลของการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ การสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกดังกล่าวต้องเทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 หรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษตามมาตรา 55 จึงจะบรรจุกลับได้

1.8 การบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ส่วนราชการนั้นจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามมาตรา 53 หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามมาตรา 55 ในตำแหน่งที่จะบรรจุกลับรอการบรรจุอยู่ เว้นแต่ ผู้ที่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นผู้ที่ออกจากราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเนื่องจากทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นเป็นพิเศษสมควรที่จะบรรจุผู้ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

2. การให้ได้รับเงินเดือน

การบรรจุกลับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการและต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับที่จะบรรจุกลับ ตามที่ ก.พ. กำหนด หากในระหว่างที่ผู้นั้นออกจากราชการไป ถ้ามีการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใดก็ให้ปรับให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวด้วย

หากผู้ขอบรรจุกลับได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่จะบรรจุกลับก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวของ ระดับนั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับนั้น

3. กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณา เป็นราย ๆ ไป

4. การบรรจุกลับที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ฉบับนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 37/2553 เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_37_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ.txt · Last modified: 2018/03/15 15:02 by puirui