OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_40_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 40/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 40

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูง

2.หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

3. หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารประเภทอำนวยการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น

บัดนี้ ก.พ.ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเกิดความคล่องตัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ข้อ ๑ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ข้อ 2 ตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เฉพาะข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แทน

3. ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ข้อ 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แทน

4. ยกเลิกหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของ หนังสือที่อ้างถึง เฉพาะข้อ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งกำหนดไว้หลายระดับในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8121

โทรสาร 0 2547 1439

ว 40/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_40_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:38 by puirui