OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_41_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ว 41/2553 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ที่่ นร 1004.3/ว 41

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือำสักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 3 ลงวันทีี่ 10 เมษายน 2546

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 6 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับรองคุณวุฒิปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพและอัตราเงินเดือนของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้แจ้งส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

โดยที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาเป็นสาขาวิชา และทาง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว จึงให้ยกเลิกการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 และให้ใช้ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง รวมทั้งกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแทน

อย่างไรก็ดี โดยที่ ก.พ. ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ดังนั้น อัตราเงินเดือนตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 1 2 และ 3 จึงใช้บังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ใช้อัตราเงินเดือนตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 4 แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1921 - 7

โทรสาร 0 2547 1928

ว 41/2553 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_41_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ.txt · Last modified: 2018/03/20 15:00 by puirui