OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_44_การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานฯ

ว 44/2553 เรื่อง การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1008/ว 44

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อสายงาน

โดยที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่ง ก.พ. ได้จัดทำตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุงจำนวนสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมที่ ก.พ. ได้จัดทำไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จากจำนวน 465 สายงาน เป็นจำนวน 245 สายงาน ซึ่งเป็นการปรับปรุงสายงานเดิมเป็นสายงานใหม่ รวมสายงานเดิมบางสายงานเป็นสายงานใหม่ ยกเลิกสายงานเดิมบางสายงาน และกำหนดสายงานใหม่เพิ่ม

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในกรณีต่าง ๆ ก.พ. จึงกำหนดให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย

กรณีที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือฉบับนี้ การจะพิจารณาให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ อ.ก.พ. กรม เป็นผู้พิจารณากำหนดจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบกับหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8115, 8116

โทรสาร 0 2547 1439

ว 44/2553 เรื่อง การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_44_การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานฯ.txt · Last modified: 2018/03/13 15:26 by puirui