OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_45_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 45/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 45

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ง 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศแล้ว จึงมีมติให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1988

โทรสาร 0 2547 1437

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ

ให้กำหนดจำนวนตำแหน่งที่ปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการต่างๆ ในต่างประเทศได้ ดังนี้

กรณีกระทรวงการต่างประเทศ

1. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและประกาศกระทรวงให้กำหนดกรอบอัตรากำลังขั้นต้นได้ไม่เกิน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 ประเภทบริหารระดับสูง 1 ตำแหน่ง

1.2 ประเภทบริหารระดับต้น 1 ตำแหน่ง

1.3 ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

1.4 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 - 3 ตำแหน่ง

1.5 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง

2. สถานกงสุลใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ ประกาศกระทรวงให้กำหนดกรอบอัตรากำลังขั้นต้นได้ไม่เกิน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

2.1 ประเภทบริหารระดับต้น 1 ตำแหน่ง

2.2 ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

2.3 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 - 4 ตำแหน่ง

2.4 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง

สำหรับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่เดิม กระทรวงการต่างประเทศควรกำหนดกรอบอัตรากำลังเพื่อใช้เป็น แนวทางสำหรับการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง โดยต้องพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์สูงต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐด้วย และนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง ให้ความเห็นชอบ

กรณีส่วนราชการอื่น

ให้กำหนดจำนวนตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ ดังนี้

1. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ ประกาศกระทรวงให้กำหนดกรอบอัตรากำลังขั้นต้นได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 ประเภทอำนวยการระดับต้น 1 ตำแหน่ง

1.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

สำหรับส่วนราชการที่จัดตั้งอยู่เดิมซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพปริมาณงาน และความยุ่งยากของงานเพิ่มขึ้น อาจกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพิ่มได้อีกจำนวน 1 ตำแหน่ง รวมกรอบอัตรากำลังไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

2. กรณีที่คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ กำหนดให้มีภารกิจของบาง ส่วนราชการประจำสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ก็ให้กำหนดตำแหน่งประเภท วิชาการระดับชำนาญการพิเศษเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำหรับภารกิจที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน และความยุ่งยาก ของงานเพิ่มขึ้น อาจกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการเพิ่มได้อีก จำนวน 1 ตำแหน่ง รวมกรอบอัตรากำลังไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งข้างต้นที่มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มขึ้น ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552


ว 45/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_45_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:39 by puirui