OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_47_เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

ว 47/2553 เรื่อง เครื่องมีอวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

ที่ นร 1013.7/ว 47

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 (3) บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการพลเรือนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งในและสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 ข้อ 4 บัญญัติให้ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 กำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดี : ประสิทธิภาพการบริหารราชการ ข้อ 8.1.6 ให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ก.พ. จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือของส่วนราชการตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1714 1724 แฃะ 1707

โทรสาร 0 2547 1727

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

ว 47/2553 เรื่อง เครื่องมีอวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_47_เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ.txt · Last modified: 2017/12/04 09:22 by puirui