OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_4_การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ว 4/2553 เรื่อง การบริหาอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

12 กุมภาพ้ันธ์ 2553

เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำโดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงานสนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2553

การดำเนินการดังกล่าว จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่าง ๆ ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และราบรื่น สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่จะแล้วเสร็จ

2. กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากชั้น 3 เป็นชั้น 4 ซึ่งส่วนราชการต้องขอทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือที่ีอ้างถึง ข้อ 1.1 นั้น สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคำขอเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ

โทร 0 2547 1957

โทรสาร 0 2547 1437

e-mail : [email protected]

ว 4/2553 เรื่อง การบริหาอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_4_การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ.txt · Last modified: 2017/11/29 09:36 by puirui