OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_8_แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

ว 8/2553 เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ

ที่ นร 1003/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

9 มีนาคม 2553

เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรมและจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 9 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งของผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 10 หรือ 11 หากจะขอแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน ความแจ้งแล้ว นั้น

ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่าในทางปฏิบัติส่วนราชการบางแห่งไม่ดำเนินการตามระยะเวลา ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ข้างต้น ดังนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ก.พ. จึงมีมติขอให้ส่วนราชการเร่งพิจารณาและดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกรณีทดแทนผู้เกษียณอายุให้แล้วเสร็จ โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้ภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในระดับอื่นต่อไปได้ ก.พ. จึงมีมติให้ส่วนราชการเร่งรัด พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและประเภทอำนวยการไว้ ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

3. สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการที่ว่างลงในกรณีอื่นให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการพิจารณาการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นกัน

โดยให้สำนักงาน ก.พ. ติดตามการดำเนินการแต่งตั้งของส่วนราชการเพื่อรายงาน ก.พ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. 0 2547 1734

โทรสาร 0 2547 1736

ว 8/2553 เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_8_แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.txt · Last modified: 2017/11/29 10:00 by puirui