OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_9_การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลฯ

ว 9/2553 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1006/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 มีนาคม 2553

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 และได้มีหนังสือที่อ้างถึง 2 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทใช้แทนแนวทางการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 2. ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น เพิ่มเติมจากแนวทางการดำเนินการที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ง. (1) ของหนังสือที่อ้างถึง 2 ดังนี้

“(1.5) การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสายงานอื่นที่มิใช่สายงานบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 0977

โทรสาร 0 2547 7316

ว 9/2553 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_9_การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลฯ.txt · Last modified: 2017/11/29 10:06 by puirui