OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:1008.1:415_แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

ที่ นร 1008.1/415 เรื่อง แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

ที่ นร 1008.1/415

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

27 ตุลาคม 2553

เรื่อง แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิและบัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ (1) การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (2) การกำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และ (3) การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้การออกคำสั่งตามข้อ (3) ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1982, 0 2547 1988, 0 2547 1000 ต่อ 8100, 8104

โทรสาร 0 2547 1437

ที่ นร 1008.1/415 เรื่อง แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/1008.1/415_แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ.txt · Last modified: 2018/03/29 09:42 by puirui