OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:1008.4:35_การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

ที่ นร 1008.4/35 เรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

ด่วนมาก ที่ นร 1008.4/35

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

8 มีนาคม 2553

เรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร 1008.4/31 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นั้น

ในการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ได้ชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่

1.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน (มีระดับชั้นงาน ไม่เกิน 2 ระดับ)

1.2 กลุ่มงานสนับสนุน (มีระดับชั้นงาน ไม่เกิน 2 ระดับ)

1.3 กลุ่มงานช่าง (มีระดับชั้นงาน ไม่เกิน 4 ระดับ)

1.4 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (มีระดับชั้นงาน ไม่เกิน 3 ระดับ)

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว ได้แก่ 1) รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่ 2) รายละเอียดชื่อตำแหน่งและหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่ 3) ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับชื่อตำแหน่งและชั้นตามระบบเดิม 4) แบบบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้ากลุ่มงานตามระบบตำแหน่งใหม่ และ 5) หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว 4/2553)

2. ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายชื่อตำแหน่งที่จัดใหม่ว่า มีส่วนใดที่ไม่ครอบคลุมตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เช่น ชื่อตำแหน่งเดิมที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ไม่ปรากฏในรายการเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งในระดับเดิมกับระบบใหม่ หรือหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งไม่ครอบคลุมหน้าที่งานในตำแหน่งใดของส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้ปรับปรุงก่อนออกเป็นหนังสือเวียนส่วนราชการเรื่องการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2553 ต่อไป

3. ให้ส่วนราชการจัดทำข้อมูลการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ตามแบบบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้ากลุ่มงานตามระบบตำแหน่งใหม่ที่กำหนด รวมทั้งประสานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามบัญชีจัดตำแหน่งดังกล่าว และแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553

4. ให้ส่วนราชการจัดส่งบัญชีการจัดตำแหน่งตามระบบใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 จำนวน 2 ชุด

จึงเรียนซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำและจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่มาเพื่อโปรดดำเนินการตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ

โทร. 0 2547 1395

โทรสาร 0 2547 1437

Email : cwf@ocsc.go.th

ที่ นร 1008.4/35 เรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/1008.4/35_การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่.txt · Last modified: 2018/03/29 09:58 by puirui