OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_13_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

ว 13/2554 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_13_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ.txt · Last modified: 2019/11/21 10:11 by thachakrits