OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_14_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 14/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

17 มิถุนายน 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรมและจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานบริหาร ระดับต้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นเพิ่มเติม สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการไว้แล้วตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 23 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดย อ.ก.พ. กระทรวงสามารถดำเนินการกำหนดให้มีตำแหน่งดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานบริหารระดับต้นให้ครอบคลุม ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการที่กำหนดเพิ่มใหม่แล้วตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับส่วนราชการซึ่งยังไม่มีกฎหมายรองรับการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ไว้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ1971, 8123

โทรสาร 0 2547 1439

ว 14/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_14_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:41 by puirui