OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_16_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551

ว 16/2554 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1011/ว 16

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 มิถุนายน 2554

เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 21 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติกำหนดการดำเนินการตามมาตราดังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโทษลดขั้นเงินเดือน และการลงโทษลดเงินเดือน ดังต่อไปนี้

1. โดยที่ีเมื่อกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ใช้บังคับแล้ว ทำให้การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีอัตราเงินเดือนที่ใช้ระบบเงินเดือนแบบขั้น ฉะนั้น ในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในสถานโทษลดขั้นเงินเดือนคร้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นก็ให้เปลี่ยนสถานโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ 2 เปอร์เซ็นต์ หรือ 4 เปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี

2. การสั่งลงโทษลดเงินเดือนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้สั่งได้ในอัตราที่กำหนดใน 1

3. การสั่งลงโทษลดเงินเดือนในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงในประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ลดได้เฉพาะเงินเดือนขั้นสูงของผู้นั้นโดยไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ

4. ในกรณีสั่งลงโทษลดเงินเดือน ถ้าจำนวนเงินที่จะต้องลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ตัดเศษทิ้ง

5. การสั่งลงโทษลดเงินเดือนในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำหรือขั้นต่ำชั่วคราวในประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ในวันที่ออกคำสั่ง ทำให้ไม่อาจลงโทษลดเงินเดือนได้ ให้เปลี่ยนสถานโทษลดเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น เป็นเวลาสามเดิือน ซึ่งเป็นอัตราโทษตัดเงินเดือนที่สูงสุดตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. 0 2547 1631

โทรสาร 0 2547 1630

ว 16/2554 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_16_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2018/03/21 10:06 by puirui