OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_18_กฎ_ก.พ._ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำส่วนราชการฯ

ว 18/2554 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554

ที่ นร 1011/ว 18

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

28 กรกฎาคม 2554

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554

ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 35 ก วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร 0 2547 1631

โทรสาร 0 2547 1630

ว 18/2554 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2554

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_18_กฎ_ก.พ._ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำส่วนราชการฯ.txt · Last modified: 2017/12/07 09:29 by puirui