OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_1_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

ว 1/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

(ปรับโดย ว 9/2554)

ที่ นร 100801/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 มกราคม 2554

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งมติ ก.พ.เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับให้สูงขึ้น และให้นำอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้ ตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ.พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพื่อให้ระบบเงินเดือนแรกบรรจุ สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก.พ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพิ่มเติม ดังนี้

1. การกำหนดให้พิจารณาจากปัจจัยตามข้อ 2.4 (2) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษา หากมีการกำหนดให้ใช้คะแนนสอบที่ผ่านการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ต้องเป็นคะแนนสอบที่ยังมีอายุการรับรองในวันแรกที่ส่วนราชการเปิดให้ยื่นผลคะแนนนั้น

2. ก.พ.กำหนดกรณีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับ ตามข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ซึ่งส่วนราชการรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นนั้น ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง

2.2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้มีคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำของคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง

2.3 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่บรรจุจากผู้มีคุณวุฒิ ต่ำกว่าระดับปริญญา (สายงานเริ่มต้นระดับ 1 หรือระดับ 2) และ ก.พ.ได้อนุมัติการจัดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และหากมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง

2.4 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ออกจากราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อไปรับราชการทหารหรือเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และบรรจุกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุกลับเข้ารับราชการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง

ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1363 0 2547 1379

โทรสาร 0 2547 1250 ว 1/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_1_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/04/05 09:09 by puirui