OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ

ว 20/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ที่ นร 1008/ว 20

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

1 สิงหาคม 2554

ว 20/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ตัวอย่างประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

2. ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)

3. ตัวอย่างหนังสือรับรองการอบรมเพิ่มเติม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 - 2545 (รุ่นที่ 1 - 13)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ประการหนึ่งว่า “ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ ก.พ. ได้มีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตาที่เทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดลเือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยมีเงื่อนไขให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมหลักสูตรให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลก (2) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทย (3) การปฏิรูปภาครัฐเปรียบเทียบ และ (4) คุณภาพและคุณธรรมสำหรับนักกฎหมายไทย ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่าได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแล้ว และสามารถนำมาใช้ได้ในหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 14) เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในเนื้อหา 4 หัวข้อดังกล่าวให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 - 2554 (รุ่นที่ 1 - 13) แล้ว

ดังนั้น กรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้นำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดเลือก ให้ส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในส่วนของการได้รับประกาศนียบัตรฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 - 13 ให้นำหนังสือรับรองการอบรมเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มบริหารค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1983, 0 2547 1985, 0 2547 1000 ต่อ 8100 8101

โทรสาร 0 2547 1437

ว 20/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ.txt · Last modified: 2018/03/21 10:27 by puirui