OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_23_การใช้แบบ_ก.พ._7_ที่ปรับปรุงใหม่

ว 23/2554 เรื่อง การใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

ที่ นร 1006/ว 23

สํานักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

31 สิงหาคม 2554

เรื่อง การใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518

2. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/8417 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ตัวอย่างแบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

2. คู่มือการจัดทํา ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกการจัดทําสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการสําหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ และให้ส่วนราชการจัดทํา ก.พ.7 ตามแบบวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการกําหนดขึ้นใหม่ โดยสํานักงาน ก.พ. ได้ส่งตัวอย่าง ก.พ.7 แบบใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตลอดจนคู่มือการใช้แฟ้มประวัติข้าราชการ มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 อนุมัติให้ใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่ สําหรับข้าราชการพลเรือนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้เป็นกรณีเฉพาะความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงาน ก.พ. จึงขอส่งตัวอย่างแบบ ก.พ.๗ ที่ปรับปรุงใหม่ และคู่มือการจัดทํา ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่มาให้ส่วนราชการนี้อย่างละ 1 ชุด พร้อมกับหนังสือนี้ และขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ให้ใช้แทน ก.พ.7 แบบใหม่ เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่แล้ว ยังคงใช้ ก.พ.7 ฉบับเดิม

2. การจัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ คนละ 1 แฟ้ม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2281 7316

ว 23/2554 เรื่อง การใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่

คู่มือการจัดทำ ก.พ.7 ฉบับปรับปรุงใหม่

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_23_การใช้แบบ_ก.พ._7_ที่ปรับปรุงใหม่.txt · Last modified: 2018/01/22 15:28 by puirui