OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_24_แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

ว 24/2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ

ที่ นร 1003/ว 24

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

6 กันยายน 2554

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติใน การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ รวมทั้งการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทั้งนี้ เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราตาม ข้อ 3 (3) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ก.พ. มีมติขอให้ส่วนราชการเร่งพิจารณาและดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุให้แล้วเสร็จ โดยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการได้ภายในกำหนดเวลา ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภท อำนวยการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนผู้เกษียณอายุได้ภายในเดือนตุลาคม และไม่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งข้าราชการในลำดับถัดไป มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการและระบบราชการโดยรวม ก.พ. จึงมีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ชะลอการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2

2. ให้ชะลอการเร่งรัดการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและ ประเภทอำนวยการ ตามกรอบเวลาที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 โดยให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รายงานผลการดำเนินการให้ ก.พ. ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. 0 2547 1734

โทรสาร 0 2547 1736

ว 24/2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_24_แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.txt · Last modified: 2018/03/19 12:32 by puirui