OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


Action unknown: siteexport_addpage
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_25_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง_ประเภทวิชาการฯ

ว 25/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 25

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

8 กันยายน 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม สอดคล้องและครอบคลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งในสายงานวิชาการช่างศิลป์ สายงานมัณฑนศิลป์ สายงานจิตรกรรม และสายงานประติมากรรม จึงมีมติให้ปรับปรุงข้อความในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ข้อ 4.2.1 เป็น ดังนี้

“4.2.1 ส่วนราชการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ หรือมีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์หรือพัฒนางานศิลปะในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะงานเฉพาะ และเป็นงานที่มีคุณค่าโดดเด่น ต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องมีการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน จนสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1971 8129

โทรสาร 0 2547 1439

ว 25/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_25_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง_ประเภทวิชาการฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:44 by puirui