OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_26_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง

ว 26/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 26

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

14 กันยายน 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (แบบ บอ. 1)

2. แบบรายงานอัตรากำลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง หากมีผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ให้ส่วนราชการนำตำแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก โดยค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่นำมายุบเลิกจะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นจากการกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนกำลังคนในระดับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่องมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 - 2556) ตามยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ ให้ส่วนราชการสามารถปรับเพิ่มลดจำนวนและระดับตำแหน่งได้ภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ ซึ่งไม่ถือ เป็นอัตราตั้งใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ ซึ่งอาจมีผลให้มีจำนวนตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญ จำเป็น และมีความคุ้มค่า และทบทวนการจัดอัตรากำลังตามโครงสร้างของส่วนราชการในภาพรวม และการจัดประเภทของกำลังคน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพันธกิจของส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาการจัดอัตรากำลังข้าราชการตามโครงสร้างปัจจุบันว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในส่วนใด ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบันและอนาคต

2. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่งซึ่งกำหนดจากผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่นำมาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมมิให้การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม

3. ในกรณีที่มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือจากการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในกระทรวง อ.ก.พ.กระทรวงสามารถนำค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เหลืออยู่ดังกล่าว ไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงในครั้งต่อ ๆ ไปก็ได้

4. เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงแล้ว ให้ส่วนราชการที่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว จัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (แบบ บอ. 1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแบบรายงานอัตรากำลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการตรวจสอบการบริหารกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งสำเนาแบบ บอ. 1 ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1957

โทรสาร 0 2547 1437

ว 26/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (แบบ บอ. 1)

สิ่งที่่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานอัตรากำลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_26_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:45 by puirui