OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_28_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_28_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [2018/03/20 15:27]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_28_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [2018/04/04 14:46] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 28/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ====== ====== ว 28/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ======
  
 +<color #​ed1c24>​**(ยกเลิกโดย ว 6/​2557)**</​color>​
 +
 +ที่ นร 1008/ว 28
 +
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
 +
 +17 พฤศจิกายน 2554
 +
 +เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 +
 +อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
 +
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
 +
 +บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ข้อ 1.7 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง คำนึงถึงองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้
 +
 +1. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและการปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าที่ของรองหัวหน้าส่วนราชการที่จะกำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเกี่ยวกับนโยบาย ควบคุม กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึ้น ส่วนราชการจะต้องชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการนั้น
 +
 +2. การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้นสามารถแบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นกี่ภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีตำแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่งที่่ปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น และเป็นงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)
 +
 +3. ส่วนราชการมีตำแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จำนวนเท่าใด และแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใด โดยพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของตำแหน่งระดับสูงประเภทต่าง ๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ งานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ งานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น
 +
 +4. ส่วนราชการมีระบบการมอบอำนาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับรองลงไป ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/​กอง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
 +
 +5. ปริมาณงานตามภาระหน้าที่ของตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติจริงหลังจากมีการมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการสำนัก/​กอง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าแล้ว โดยคำนวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อตำแหน่ง (ปีละ 230 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
 +
 +6. พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการที่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาด และ/​หรือ ลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ. ​
 +
 +สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
 +
 +โทร. 0 2547 1434
 +
 +โทรสาร 0 2547 1437
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2554:​w28-2554_0.pdf |ว 28/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_28_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.1521534466.txt.gz · Last modified: 2018/03/20 15:27 by puirui