OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_29_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

ว 29/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 29

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

22 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 25 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบภายใน ระดับกรม

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 4 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ และตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนราชการระดับกระทรวง ที่กำหนดในข้อ 3.1.3 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แทน

2. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านตรวจสอบภายใน ระดับกรม เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ

3. การกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่มิได้มีการปรับปรุงแก้ไข ยังคงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 4 แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1972 0 2547 1977

0 2547 1000 ต่อ 8136

โทรสาร 0 2547 1439

ว 29/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_29_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:45 by puirui