OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_3_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ

ว 3/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ที่ นร 1008/ว 3

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

23 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 31 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 23 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

2. ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน

3. ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

4. แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ของส่วนราชการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในงานด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ยกเลิกมติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐตามหนังสือที่อ้างถึง รวม 5 ฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้ยื่นคำขอรับการคัดเลือกต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2554 ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิมโดยอนุโลม ส่วนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ยื่นคำขอต่อส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8100 8101 0 2547 1980 0 2547 1983 0 2547 1985

โทรสาร 0 2547 1437

ว 3/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_3_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ.txt · Last modified: 2018/03/16 11:30 by puirui