OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_4_ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ว 4/2554 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ที่ นร 1003/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 มีนาคม 2554

เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทืี่ นร 1008/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเตรียมกำลังคนคุณภาพในภาคราชการ ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนี้

1. ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 ข้อ 1.2 เป็นดังนี้ “1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ”

2. สำหรับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นการเฉพาะคราวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่อ้างถึง 2 ต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นได้สั่งสมประสบการณ์ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแะลถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. 0 2547 1709

โทรสาร 0 2547 1736

ว 4/2554 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_4_ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.txt · Last modified: 2018/02/23 13:52 by puirui