OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_5_หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ_ศ.อบต

ว 5/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 5

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 มีนาคม 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภท บริหารประเภทอำนวยการประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการ มอบหมายก็ได้ ให้เลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ และให้เลขาธิการและรองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ก.พ. จึงมีมติให้เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึงข้อ 1.9 ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด เป็นดังนี้

“1.9.4 ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้กำหนดตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาธิการ ศอ.บต.) เป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง เป็นตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตำแหน่งนักบริหาร)ประเภทบริหารระดับสูง มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง จำนวน ๑ ตำแหน่งในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และให้ปฏิบัติงานประจำใน ศอ.บต. โดยให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต.และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

1.9.5 ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้กำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รองเลขาธิการ ศอ.บต.) เป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่งเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตำแหน่งนักบริหาร)ประเภทบริหารระดับสูง มีฐานะเทียบเท่ารองปลัดกระทรวงในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และให้ปฏิบัติงานประจำใน ศอ.บต. โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8128, 8132

โทรสาร 0 2547 1439

ว 5/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_5_หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ_ศ.อบต.txt · Last modified: 2018/04/04 14:41 by puirui