OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_6_กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี_ก.พ.ค._มีคำวินิจฉัย_หรือ_ก.พ.มีมติฯ

ว 6/2554 เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1008/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 มีนาคม 2554

เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 46 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยหรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติ ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการรับทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือมติ ก.พ. แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8128, 8132

โทรสาร 0 2547 1439

ว 6/2554 เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_6_กำหนดระยะเวลาดำเนินการกรณี_ก.พ.ค._มีคำวินิจฉัย_หรือ_ก.พ.มีมติฯ.txt · Last modified: 2018/03/16 11:46 by puirui