OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_8_การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว 8/2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1008.1/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

28 เมษายน 2554

เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

(1) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552

(2) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1) พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

(2) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

(3) แบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และ ก.พ. ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ.ศ. 2552 กำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน และตามที่อ้างถึง (2) ก.พ. ได้กำหนดเงินเดือนสูงสุดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) และ (2) และเพื่อให้การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและกฎ ก.พ. ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.พ. สำหรับการออกคำสั่งในวันที่ 1 เมษายน 2554 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 โดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างถึง (1) ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กำหนดตามข้อ 3 ของกฎ ก.พ.ตามอ้างถึง (2) ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใด (ถ้ามี) เช่น คำสั่งเลื่อนระดับตำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในเรื่องนั้น ๆ

3. เมื่อผู้มีอำนาจได้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 1 หรือมีคำสั่งตามข้อ 2 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดแล้วแต่กรณีแล้ว ให้ออกคำสั่งปรับเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าสู่บัญชี เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชกฤษฎีกาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ตามประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามแบบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินในกรณีตามข้อ 1 และเงินเดือนที่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ยังต่ำกว่าเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กำหนดตามกฎ ก.พ.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามอัตราของผลการประเมิน ในกรณีที่อัตราของผลการประเมินเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือเงินเดือนสูงสุด ที่ ก.พ.กำหนดตามกฎ ก.พ. ดังกล่าวก่อน แล้วนำจำนวนอัตราที่เหลือมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ในการคำนวณเงินเดือนเพื่อออกคำสั่งแต่ละครั้งตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ในกรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1379, 0 2547 1450, 0 2547 1363, 0 2547 1402, 0 2547 1416

โทรสาร 0 2547 1362

ว 8/2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_8_การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ.txt · Last modified: 2018/03/16 12:20 by puirui