OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_9_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

ว 9/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

9 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค))

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ก.พ. จึงมีมติดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อ 1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ตามประเภทและระดับตำแหน่ง และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค))”

2. ให้ยกเลิกข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2.1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2) เช่น ลำดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป กำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 12,600 - 12,980 บาท

ข้อ 2.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (3) เช่น ลำดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป กำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 12,600 - 13,360 บาท

ข้อ 2.3 ารบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (4) เช่น ลำดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป กำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 12,600 - 13,860 บาท”

3. ให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1363 0 2547 1379

โทรสาร 0 2547 1362

ว 9/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_9_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/03/23 12:00 by puirui