OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:1008.3.2:634_ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทฯ

ที่ นร 1008.3.2/634 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดทในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008.3.2/634

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

22 ธันวาคม 2554

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดทในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ้งมติ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. กรม เป็นผู้พิจารณาคุณวุฒิระดับปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับปริญญาในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 64 สายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อ.ก.พ. กรม ดังกล่าวข้างต้น มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ในแนวทางเดียวกัน จึงขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษาที่จะนำมาพิจารณาจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ. รับรอง

2. การนำคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญามาเทียบ จะต้องเทียบกับสาขาวิชาหรือทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น ๆ โดยมีแนวทางในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดังกล่าวว่ามีความรู้เทียบได้กับสาขาวิชาหรือทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

2.1 กรณีใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) ระบุสาขาวิชา (discipline) หรือวิชาเอก (major) ที่ศึกษาไว้ ให้พิจารณาจากใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ตัวอย่างที่ 1

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในส่วนของคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก ว่า “สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์”

ดังนั้น ปริญญาที่ อ.ก.พ. กรม อาจนำมาพิจารณาเทียบได้ ตัวอย่าง เช่น

1) ปริญญาที่อาจนำมาเทียบกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คือ ปริญญาที่ปรากฏในใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) ที่ระบุว่า คณิตศาสตร์และสถิติหรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสถิติประยุกต์ เป็นต้น

2) ปริญญาที่อาจนำมาเทียบกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ ปริญญาที่ปรากฏในใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) ที่ระบุคำว่า เศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นต้น

3) ปริญญาที่อาจนำมาเทียบกับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ คือ ปริญญาที่ปรากฏในใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) ที่ระบุคำว่าประชากร เช่น ประชากรศึกษา เป็นต้น

2.2 กรณีใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา (Transcript of records) มิได้ระบุสาขาวิชา (discipline) หรือวิชาเอก (major) ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากสาขาวิชาหรือทางที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้พิจารณาจากจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (course) ที่ศึกษา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ระดับปริญญาเอกพิจารณาจากรายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์

ตัวอย่างที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในส่วนของคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก ว่า “สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์”

ดังนั้น ปริญญาที่ อ.ก.พ. กรม อาจนำมาพิจารณาเทียบได้ ตัวอย่าง เช่น

1) ปริญญาที่อาจนำมาเทียบกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คือ ปริญญาที่มีรายวิชา (course) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือสถิติไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สำหรับปริญญาโท และพิจารณาจากรายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์สำหรับระดับปริญญาเอก

2) ปริญญาที่อาจนำมาเท่ียบกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ ปริญญาที่มีรายวิชา (course) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สำหรับปริญญาโท และพิจารณาจากรายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์สำหรับระดับปริญญาเอก

3) ปริญญาที่อาจนำมาเทียบกับสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ คือ ปริญญาที่มีรายวิชา (course) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สำหรับปริญญาโท และพิจารณาจากรายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาเอก

3. ในกรณีที่ อ.ก.พ. กรม ไม่สามารถพิจารณาได้ว่ารายวิชา (course) ที่ศึกษาเป็นการศึกษาในสาขาวิชาหรือทางใด ให้หารือสถาบันการศึกษาที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษาว่ารายวิชา (course) ดังกล่าว เป็นการศึกษาในสาขาวิชาหรือทางที่ต้องการพิจารณาหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1962 0 2547 1000 ต่อ 8111, 8120

โทรสาร 0 2547 1439

ที่ นร 1008.3.2/634 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดทในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/1008.3.2/634_ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทฯ.txt · Last modified: 2018/03/29 14:09 by puirui