OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_11_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

ว 11/2555 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

ที่ นร 1008/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

10 สิงหาคม 2555

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 26 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 8 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งมติ ก.พ. ให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง โดยยกเลิกคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดว่า “ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป โดยให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการดังกล่าว อยู่ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2553 ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะศึกษาแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับทางก้าวหน้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วเสร็จ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น รองรับทางก้าวหน้าสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 แล้ว ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกการคงสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6619, 6620

โทรสาร 0 2547 1437

ว 11/2555 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_11_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง.txt · Last modified: 2018/02/15 14:13 by puirui