OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_13_การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย

ว 13/2555 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย

ที่ นร 1001/ว 13

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

30 สิงหาคม 2555

เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

โดยที่มาตรา 110 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ ในกรณีที่ผู้นั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (6) เป็นบุคคลล้มละลาย ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามนัยบทบัญญัติดังกล่าว ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีเพราะเหตุที่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามมาตรา 110 (3) ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ข้อ 3 วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยให้ใช้คำพิพากษาของศาลเป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักกฎหมาย

โทร. 0 2547 1564

โทรสาร 0 2547 1571

ว 13/2555 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_13_การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย.txt · Last modified: 2018/02/16 10:01 by puirui