OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_14_ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่_ก.พ._รับรอง

ว 14/2555 เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ที่ นร 1004.3/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

10 กันยายน 2555

เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เรืียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตวิชาชีพเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1920 - 7

โทรสาร 0 2547 1954

ว 14/2555 เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_14_ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/02/16 10:11 by puirui