OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_16_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการฯ

ว 16/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 16

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 ตุลาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ในข้อ 3.1.2 ด้านตรวจสอบภายใน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“3.1.2 ด้านตรวจสอบภายใน

(1) เป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการหรือเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านตรวจสอบภายใน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารงาน การเงิน และการบัญชี รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงในภาพรวม โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

(2) ในกรณีของสำนักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ่ ที่มีภาระ ปริมาณ และความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในทั้งระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน ให้สามารถกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวง และต้องแยกผู้รับผิดชอบงานการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงออกจากกันให้ชัดเจน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(2.1) เป็นตำแหน่งที่กำหนดในกลุ่มตรวจสอบภายในที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ่ ที่มีแผน/โครงการและงบประมาณ และหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงจำนวนมาก ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค

(2.2) เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ในการตัดสินใจ การใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน

(2.3) มีผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายงานวิชาการบัญชี และสายงานวิชาการการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง และระดับสำนักงานปลัดกระทรวง ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง

(3) ในกรณีที่มีการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งตาม (2) ให้กำหนดบทบาท หน้าที่่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

(3.1) ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในภาพรวม มีบทบาทหน้าที่่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มที่ต้องกำกับ แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงในภาพรวมต่อปลัดกระทรวง

(3.2) ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน ที่กำหนดเพิ่มอีก 1 ตำแหน่งตาม (2) รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับสำนักงานปลัดกระทรวง ขึ้นตรงต่อหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในตาม (3.1) มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6653 6657

โทรสาร 0 2547 1982

ว 16/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_16_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:51 by puirui