OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

ว 19/2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ที่ นร 1008.1/ว 19

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

26 ธันวาคม 2555

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพิ่มเติม ไว้ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ ก.พ. อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้บังคับ โดยให้ดำเนินการตามสิ่งที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 และตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ดังนี้

1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน เจ้าพนักงานปกครอง นายตรวจศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต สมุห์บัญชีอำเภอ และพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ก.พ. ได้จัดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี)

1.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาและ ก.พ. ได้จัดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.3 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ก.พ. ได้จัดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นตามทีกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.4 ผู้ใดโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ ก.พ. ได้อนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ในกรณีที่ ก.พ. ปรับปรุงคุณวุฒิที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือพิจารณารับรองคุณวุฒิใดใหม่ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้บังคับ โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 และตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงา ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ส 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ดังนี้

2.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ต่อมา ก.พ. ได้ปรับปรุงคุณวุฒิที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยการยุบรวมสายงานหรือการปรับปรุงคุณวุฒิของบางสายงาน เช่น การปรับปรุงในสายงานวิชาการสถิติ สายงานแพทย์ และสายงานทันตแพทย์ เป็นต้น ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

2.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ ก.พ. ได้รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือรับรองคุณวุฒิใดใหม่ เช่น ก.พ. พิจารณารับรองปริญญาการจัดการมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล จากคุณวุฒิปริญญาทางบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการ เป็นต้น ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.พ. เคยรับรอง และตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขณะนั้น

3. กรณีที่ส่วนราชการใดได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 โดยดำเนินการ ดังนี้

3.1 นำอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและช่วงเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2) ของเอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค) ที่ตรงตามคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้น เป็นอัตราเงินเดือนและช่วงเงินเดืิอนเริ่มต้น

3.2 นำร้อยละของปัจจัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงที่เคยใช้คิดคำนวณเงินเดือนสำหรับผู้นั้น มาคำนวณเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ โดยใช้อัตราเงินเดือนและช่วงเงินเดือนเริ่มต้นตามข้อ 3.1

3.3 นำจำนวนเงินที่ข้าราชการดังกล่าวได้รับเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และวันที่ 1 เมษายน 2555 มาคำนวณรวมกับเงินเดือนที่ได้ตามข้อ 3.2

3.4 ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับเงินเดือนใหม่ที่คำนวณได้ตามข้อ 3.3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1526, 0 2547 1528, 0 2547 1428

โทรสาร 0 2547 1362

ว 19/2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/03/22 13:58 by puirui