OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_1_ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ว 1/2555 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ที่ นร 1003/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

26 มกราคม 2555

เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ได้ปรับปรุงใหม่มาใช้สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเตรียมกำลังคนคุณภาพในภาคราชการในระยะต่อไป ก.พ. จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกจากระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกรณีโอนไปส่วนราชการอื่นในส่ิงที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ข้อ 5.4 และกำหนดแนวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. 0 2547 1709, 0 2547 1704, 0 2547 1731

โทรสาร 0 2547 1736

ว 1/2555 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_1_ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.txt · Last modified: 2018/01/26 14:37 by puirui