OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_20_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

ว 20/2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ที่ นร 1008.1/ว 20

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค))

2. ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบท้าย 3 (ก) - (ค))

3. อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ))

4. ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบท้าย 3 (ง) - (ฉ))

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 2 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น และกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติให้จ่ายงบประมาณสำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ก.พ. จึงปรับปรุงอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิของหนังสือที่อ้างถึง 1 โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือฉบับนี้แทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือนี้ (เอกสารแนบท้าย 1 (ก) - (ค)) เช่น ลำดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป กำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 16,400 - 18,040 บาท

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนี้ (เอกสารแนบท้าย 1 (ง) - (ฉ)) เช่น ลำดับที่ 13 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป กำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 17,500 - 19,250 บาท

3. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันท่ี่ 1 มกราคม 2556 ให้นำข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และข้อ 1 และข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยใช้ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนี้ (เอกสารแนบท้าย 3 (ก) - (ค))

4. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้นำข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และข้อ 1 และข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 มาใช้โดยอนุโลม โดยใช้ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือนี้ (เอกสารแนบท้าย 3 (ง) - (ฉ))

อนึ่ง งบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเพื่อการให้ได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และการให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการก่อน หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ส่วนงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเพื่อการให้ได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและการให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้แต่ละส่วนราชการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. . 2547 1528, 0 2547 1526

โทรสาร 0 2547 1362

ว 20/2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_20_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/03/12 11:39 by puirui