OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_2_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ_พ.ต.ก

ว 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ที่ นร 1008/ว 2

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 มีนาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ตามหนังสือที่อ้างถคง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้ดำรงตำแหนงนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ไว้ประการหนึ่งว่า “ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง” ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. มีมติรับรองหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. เป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1416

โทรสาร 0 2547 1362

ว 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_2_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ_พ.ต.ก.txt · Last modified: 2018/01/26 15:09 by puirui