OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_4_แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมฯ

ว 4/2555 เรื่อง แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจด้านสนับสนุนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 มีนาคม 2555

เรื่อง แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจด้านสนับสนุนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจงานด้านสนับสนุนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจงานด้านสนับสนุนมีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาในเบื้องต้นของคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

การพิจารณารายละเอียดการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ตำแหน่งเลขานุการกรม หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบภารกิจในลักษณะเดียวกัน จากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ก่อนการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กำหนด ส่วนราชการที่ขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการดำเนินภารกิจอย่างน้อย 6 ด้าน จากภารกิจ 11 ด้าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในกรณีส่วนราชการที่ได้กำหนดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไปแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือหน้าที่ความรับผิดชอบไปจากเดิดม สำนักงาน ก.พ. จะได้วางระบบการตรวจสอบ แจ้งให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1956

โทรสาร 0 2547 1437

ว 4/2555 เรื่อง แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจด้านสนับสนุนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_4_แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:48 by puirui