OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_7_รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา_ฝึกอบรมฯ

ว 7/2555 เรื่อง รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

ที่ นร 1018/ว 7

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

21 มิถุนายน 2555

เรื่อง รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 12 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุนประเภท 1 (ค) และการให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม พร้อมทั้งแจ้งวันกำหนดเดินทางและส่งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ให้ทราบด้วย ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่า แนวทางปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้รับรายงานดังกล่าวก็จะดำเนินการจัดส่งไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนใน 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ส่วนประเทศที่ไม่มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน สำนักงาน ก.พ. จะส่งต่อไปยงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไป ทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลาในการส่งเอกสารนานขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับบทบาทและลดภารกิจลงโดยเน้นการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลเป็นหลัก สำนักงาน ก.พ. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการรายงานการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ดังนี้

1. เมื่อส่วนราชการต้นสังกัดได้อนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศแล้ว ให้แจ้งสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนใน 5 ประเทศข้างต้นเพื่อทราบ

2. สำหรับประเทศอื่น ๆ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งโดยตรงไปยังกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบอีก

3. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งสถิติข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบขั้นต้นไปยังสำนักงาน ก.พ. 6 เดือนต่อครั้ง (สิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) เพื่อเป็นข้อมูลสถิติภาพรวมของการพัฒนากำลังคนภาครัฐ โดยสำนักงาน ก.พ. จะได้นำตารางสถิตินี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ocsc.go.th > การศึกษาต่อต่างประเทศ > แแบบฟอร์ม > 2. แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับข้าราชการเพื่อประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ > แบบรายงานสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนให้กระทรวง กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้

โทร. 0 2281 9453, 0 2280 3333 ต่อ 2130

โทรสาร 0 2628 6202, 0 2280 3334

ว 7/2555 เรื่อง รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_7_รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา_ฝึกอบรมฯ.txt · Last modified: 2018/03/21 13:16 by puirui