OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

ว 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์

จังหวัดนนทบุรี 11000

4 กรกฎาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหาร ระดับต้น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา 23 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ตำแหน่งปลัดกระทรวงในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงที่มีการจัดกลุ่มภารกิจหรือกระทรวงที่ไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถบริหารราชการประจำในกระทรวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นตำแหน่งประภทบริหาร ระดับต้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง ตามมาตรา 45 (1) และมาตรา 46 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 และมาตรา 48 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น เพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง ดำเนินการกำหนดให้มีตำแหน่งดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ก.พ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหาร ระดับต้น ให้ครอบคลุมตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา รังสินันท์)

รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1811

โทรสาร 0 2547 1439

ว 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:49 by puirui