OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_9_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

17 กรกฎาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งของ อ.ก.พ. กระทรวงมีความเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง โดยให้ยกเลิกความเดิมของข้อ 8 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“8. การกำหนดตำแหน่งให้มีผลไม่ก่อนวันที่่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ. กระทรวงจะกำหนดตำแหน่งให้มีผลย้อนหลังในวันก่อนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. เป็นรายกรณี แต่ทั้งนี้ให้ย้อนหลังได้ไม่ก่อนวันที่่ 11 ธันวาคม 2551

การกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6653

โทรสาร 0 2547 1394

ว 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_9_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:49 by puirui