OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_11_ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่_ก.พ._รับรอง

ว 11/2556 เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ที่่ นร 1004.3/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

13 สิงหาคม 2556

เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติมจากที่กำหนดว้ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1920 - 7

โทรสาร 0 2547 1954

ว 11/2556 เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_11_ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/03/13 10:38 by puirui