OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_12_การบังคับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_12_การบังคับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [2018/02/21 13:31]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_12_การบังคับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [2018/02/21 13:44] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 12/2556 เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ====== ====== ว 12/2556 เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ======
  
- +ที่ นร 1011/ว 12 
 + 
 +สำนักงาน ก.พ. 
 + 
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 
 + 
 +21 สิงหาคม 2556 
 + 
 +เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
 + 
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 
 + 
 +ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551มาตรา 87 บัญญัติว่า ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ส 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และมาตรา 90 บัญญัติว่า เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 
 + 
 +ก.พ. พิจารณาเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าที่่ดังกล่าว มิได้ทำให้การรักษาวินัยของข้าราชการดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย 
 + 
 +คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตามมติ ก.พ. ดังกล่าว และให้แจ้งกระทรวง กรม และจังหวัดทราบ 
 + 
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดต่อไป 
 + 
 +ขอแสดงความนับถือ 
 + 
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 
 + 
 +เลขาธิการ ก.พ.  
 + 
 +สำนักมาตรฐานวินัย 
 + 
 +โทร. 0 2547 1628 
 + 
 +โทรสาร 0 2547 1625 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2556:​w12-2556.pdf | ว 12/2556 เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา}} 
 + 
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}} ​
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_12_การบังคับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา.1519194666.txt.gz · Last modified: 2018/02/21 13:31 by puirui